1. Strona główna
 2. Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie ABL TECHNIC

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie ABL TECHNIC

Załącznik nr 11 do Księgi Ochrony Danych Osobowych firmy ABL TECHNIC Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie ABL TECHNIC Sp. z o.o.
Dopiewo, Fiałkowo, dnia: 2024/01/03

Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych:
ABL TECHNIC Sp. z o.o.
Więckowska 98, 62-070 Fiałkowo
62-070 Dopiewo
Telefon: (+48) 790 357 247
E-mail: biuro@abl-technic.com

Informuję, iż:
a). Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych w firmie ABL TECHNIC Sp. z o.o.
jest Pan: Andrzej Marczak,
e-mail kontaktowy: andrzej@normasystem.pl
miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy ABL TECHNIC Sp. z o.o.

b). Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • odpowiedzi na zapytania i komunikaty kierowane z Pani/Pana strony;
 • prawidłowego wykonania umowy lub obsługi o charakterze handlowym i produkcyjnym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;*

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy ABL TECHNIC Sp. z o.o., a w szczególności*:

– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

– prowadzenia analiz jakości świadczonych usług;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

c). Pani/Pana dane zostały pozyskane:

  • w ramach wykonywania umowy/obsługi/produkcji;
  • ze źródeł publicznie dostępnych;

i obejmują /mogą obejmować/:

  • imię i nazwisko;
  • nazwę firmy;
  • dane teleadresowe;
  • informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej;

d). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

 • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy ABL TECHNIC Sp. z o.o.;
 • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy ABL TECHNIC Sp. z o.o.;
 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

e). Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

f). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie b) niniejszej klauzuli informacyjnej;

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

Menu